โครงสร้างข้อมูลของ สดช.

 

 
 

โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช. (Data Governance Structure)

การกำหนดโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)เพื่อแสดงลำดับขั้นนระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)และแสดงถึงสิทธิ์ในการสั่งการตามลำดับขั้น โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช. แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย


 

 

1. คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council) ประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Informaion Officer) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Officer) ผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหัวหน้าทีม  บริกรข้อมูล (Lead Data Steward) ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลมีอำนาจสูงสุดในเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภายในสดช. ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจเชิงนโยบาย แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการภายในคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ประกอบไปด้วย หัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data Steward) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Bussiness Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) รวมไปถึงบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย กฎหมาย และบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลและความรู้อื่น ๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดีภายในหน่วยงานของสดช. ทีมบริกรข้อมูลรับคำสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล และมีการให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Data Stakeholder) ประกอบไปด้วย เจ้าของข้อมูล (Data Owners)
ทีมบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Team) ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators) และผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลต่อทีมบริกรข้อมูล และคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล