สํานักงานเลขาธิการ


   ► มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการและ งานเลขานุการของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(๓) บริหารแผนการเงินและดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การพัสดุและ ทรัพย์สิน อาคารสถานที่และยานพาหนะของสํานักงาน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเสริมสร้าง ระบบคุณธรรมและจริยธรรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดําเนินการเกี่ยวกับงานทางวินัย งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย