• ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

► แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ