กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการ กองทุนฯ
  ► มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี แผนการเงินและงบประมาณประจำปีของกองทุน เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบ
(๒) จัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อประเมินผลการดำเนินการของกองทุนเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
(๓) ให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ผู้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) รับผิดชอบในการจัดทำงบดุล งบการเงิน บัญชีทำการของกองทุน และจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองทุน
(๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
(๖) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

งานกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- หลัเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

- แบบคำขอรับการส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แบบสำรวจออนไลน์

- แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน