กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม


   ► มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
 
(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจโดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้สอดคล้องกับภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของผลที่จะได้รับ
(๒) ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม
(๓) ดําเนินการให้เกิดความก้าวหน้าในความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม
(๔) จัดทําโครงสร้างการกํากับดูแลที่เอื้ออํานวยต่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(๕) จัดทําและดูแลฐานข้อมูลความรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวนโยบายที่จะสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดทรัพยากรความรู้ สําหรับประชาชนและลดปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงทรัพยากรความรู้ของประชาชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวนโยบายการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประโยชน์สาธารณะและใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย