กลุ่มตรวจสอบภายใน


    ►มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

        1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนัก
        2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ