แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผู้ยื่นคำขอรับบริการ


การจัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) *

จัดส่งเอกสารที่ยื่นเรื่องขอตามอีเมล
มารับเอกสารที่ยื่นเรื่องขอด้วยตนเอง

ข้อมูลข่าวสารที่ขอรับบริการพร้อมเหตุผลประกอบในการขอรับบริการ *

มาตรา ๗      มาตรา ๙      มาตรา ๑๑

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o

ขอตรวจดู
ขอสำเนาเอกสารที่มีการรับรองถูกต้อง
ขอสำเนาลงแผ่นดิสเก็ต/แผ่นซีดี - รอม
อื่น ๆ