เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   จำนวน 4 คน

           1. นางจิตตมาส ไกรแสงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
               ♦ กำกับดูแล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

           2. นางสาวศตพร ปิ่นเกษ
               ♦ รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

           3. นายสมพล ไทยเจริญ
               ♦ รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

           4. ศุภรา กลีบโกมุท 
               ♦ รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ