คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย

1. รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการ

2. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการ

3. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ

4. ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ กรรมการ

5. ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ กรรมการ

6. ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม กรรมการ

7. ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล กรรมการ

8. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการ

9. ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ

10. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ

11. ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กรรมการ

12. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรรมการ

13. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ กรรมการและเลขานุการ

14. ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

15. เจ้าหน้าที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษารวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่

3.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการประเภทข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

4. ให้คำแนะนำหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณหรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ

5. กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ

6. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้

7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใดๆตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

8. เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

9. ดำเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย