สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

สดช. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting
สดช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี และงานเกษียณอายุราชการของเลขาธิการ (นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม (นางปฏิมา อาภาศิลป์)
“ชัยวุฒิ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ไทยคมก่อนโอนทรัพย์สินสัมปทานสู่เอ็นที 11 ก.ย.นี้
สดช.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2564
สดช.จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์งาน Accelerating the Development of Inter-Operable Digital Identity Systems and Corporate e-KYC Approaches in APEC
ดีอีเอส ลงนามสัญญามอบสิทธิ NT บริหารไทยคมหลังหมดสัมปทาน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
บอร์ดดีอี เคาะแผนปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ-ส่งต่อเน็ตหมู่บ้านให้ อปท.