สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

สดช. เร่งผลักดันหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีมาตรฐาน
“สดช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้าน ICT/Digital ของประเทศ”
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2564
สดช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งจัดทำเกณฑ์การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
สดช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
สดช. ร่วมแสดงความพร้อม และความร่วมมือ รัฐ-เอกชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์บรอดแบนด์ ต่อยอดเทคโนโลยี 5G
สดช. ในนามกระทรวงดีอีเอส เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
ดีอีเอส ร่วมหารือผู้แทนระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค