สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4/2565
การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี ณ กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงสร้างด้านเทคโนโลยี-ดิจิทัล ติดปีกความสามารถในการแข่งขันประเทศไทย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Leveraging National Policy and Government Funding Instruments to Accelerate the Development of 5G
พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “Thailand 5G Summit 2022” ภายใต้แนวคิด The 5G Leader in the Region
การประชุมคณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนากําลังคนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 4/2565