สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

“บิ๊กป้อม” ไฟเขียวบอร์ดกองทุนดีอีตั้งคณะทำงาน กลั่นกรอง โครงการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
สดช.ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการส่งมอบและรับมอบโครงการดาวเทียมสื่อสารตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2564
สดช. จัดประชุมคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 6/2564
สดช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4/2564
คณะที่ปรึกษาดีอี หารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สดช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศในระยะยาว (ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting)
สดช. จัดงานสัมมนาออนไลน์การวัดระดับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของประเทศไทย (Measuring Digital Transformation in Thailand) ครั้งที่ 2