โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
NATIONAL PRODUCT CATALOGUE AND TRACEABILITY

          จากนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) รัฐบาลต้องการนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง

         โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและออกแบบทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าอุปโภคและบริโภคกับระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MarketPlace) และระบบ Point of saleเพื่อให้ได้ข้อมูลสินค้าอุปโภคและบริโภค ที่สามารถนำไปต่อยอด ติดตาม และตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ ศึกษากลไกห่วงโซ่อุปทานและการเชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) ของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 กลุ่ม ดังนี้
          1. อุปกรณ์เครื่องมือ
          2. แพทย์สมุนไพร
          3. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

          โครงการได้ศึกษาและออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า และระบบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ากับหน่วยงานนำร่อง จำนวน 1 หน่วยงาน เช่น มาตรฐานฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึงสามารถตรวจสอบประวัติการเชื่อมต่อข้อมูล สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงกับระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐานสามารถอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องได้ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงความสำคัญและประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดต่อไป กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางต่อยอดในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

เอกสารเผยแพร่

บทสรุปผู้บริหาร
รายละเอียดโครงการ