สื่อวีดีโอ

imgE-Books

Infographic

Gallery

งานสัมมนาและประชาสัมพันธ์การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงองค์กรสู่แพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดทำนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อผลการประมาณมูลค่าที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้น ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นางสาวทิพวรรณ รังษีภโนดร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ
การประชุมหารือร่วม 4 หน่วยงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นของการกำกับดูแลและการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่ เช่น Cryptocurrency, Digital Token, Metaverse
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
การประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ครั้งที่ 6/2565
ได้รับเกียรติเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ในงาน “Executive Breakfast Forum 2022 EP.14 หัวข้อ Executive Keynote: How the Cloud Is Unleashing New Potential of Data for the Public Sector