DATA GOVERNANCE ONDE

ธรรมาภิบาลข้อมูล

 

หัวข้อ

 
แนะนำธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัลมีการกำหนดกลยุทธ์ให้ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน 

อ่านต่อ

 

โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูล

โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ(Data Governance Structure)ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

กิจกรรมของโครงการ

ทางโครงการได้จัดการสัมมนาและประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และการจัดทำธรรมาภิบาลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.