โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำธุรกรรม B2B (Business Transformation to Digital Economy)

โดย "กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ร่วมกับ "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"