เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ได้กำหนด
ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
        นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
        แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล         
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
        คุณธรรมและความโปร่งใส 
        ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

สถานที่กการจัดส่งเอกสาร
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ 
( กองบริหารกองทุนฯ )
ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๗๕๗๓, ๐ ๒๑๔๒ ๗๕๗๘
อีเมล http://defund@onde.go.th 
Facebook / Twitter defundth