สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร)
สำนักงานเลขธิการ (สลธ)
กองกิจการอวกาศแห่งชาติ (อช)
กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (ศก)
กองขับเครื่องดิจิทัลเพื่อนสังคม (สค)
กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (คท)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยศ)
กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท)
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ขศ)
ศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พน)