มีหน้าที่

  1. วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายของสำนักงาน
  2. บริหารจัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานภายนอก
  3. สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะทำงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ เชื่อมโยงระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานกับศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย เพื่อประเมินแนวโน้ม ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต่อสาธารณะ

รายงานการวิเคราะห์ของศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล


1