คู่มือการใช้งาน ตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

 

 


 
 

คู่มือการใช้งาน ตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

THAILAND'S ASEAN CHAIRMANSHIP LOGO

♦   1.1 ASEAN19_SYMBOL
♦   1.2 ASEAN2019_LOGO_RGB
♦   1.3 AW_LOGO_ASEAN2019_CMYK
♦   1.4 K_C_LOGO_ASEAN2019