รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน การให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสการดำเนินงานให้นำไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ

 1. กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) จำนวน100 คน
 2. กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) จานวน 100 คน และ
 3. หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ดัช นีที่ทา การประเมินมี 5 ดัชนี คือ
  1. ดัชนีความโปร่งใส
  2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
  3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
  4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
  5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

สรุปผลได้ดังนี้

 1. ผลกำไรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.02 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานระดับสูงมากดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 90.73


ดัชนีที่ได้คะแนนต่ำกว่าดัชนีอื่นๆ คือ ดัชนีคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.54 ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 1 และตารางที่ 1


 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

การจัดอันดับผลคะแนนเมื่อทำการจัดอันดับผลคะแนนระดับกรมพบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 86.02 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 36 ของจำนวน 147 หน่วยงาน ดังแสดงภาพที่ 2


*หมายเหตุ: เนื่องจากกรมราชองครักษ์และสานักพระราชวังมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีขนาดเล็กลงและไม่มีสถานะเป็นกรม จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คงเหลือส่วนราชการระดับกรม จำนวน 147หน่วยงาน