นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต
 

นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต

รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕
 • วว. สาขาศัลยศาสตร์ (ออร์โธปิดิกส์) แพทยสภา พศ. ๒๕๓๙
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘
 • COBIT5 (Foundation) สถาบัน ISACA พ.ศ. ๒๕๕๗
 • COBIT5 (Implementation) สถาบัน ISACA พ.ศ. ๒๕๕๘
 • Certificate: The Driving Digital and Social Strategy Harvard Business School สหรัฐอเมริกา พศ. ๒๕๕๘
 • วว. สาขาเวชกรรมป้องกัน (จิตเวชชุมชน) แพทยสภา พศ. ๒๕๕๙
ประวัติการรับราชการ / การดำรงตำแหน่ง
 • นายแพทย์ 9 (วช.) ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 • นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 • นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ผู้อำนวยการ (อำนวยการสูง) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ผู้อำนวยการ (อำนวยการสูง) กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี ๒๕๕๓
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี ๒๕๕๖