นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายละเอียด


 
ผอ.นายธีรวุฒิ ธงภักดี

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 7029

pic

นางปฏิมา อาภาศิลป์

ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 6873

ผอ สลธ นางยุพิน ธรรมศิริ

นางยุพิน ธรรมศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

เบอร์ติดต่อ 0 2 142 2500

นางสาวพรพรรณ ตันนุกิจ

นางสาวพรพรรณ ตันนุกิจ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 6839

นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์

นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เบอร์ติดต่อ 0 2 142 1217

 

นายธเนศ วิริยะจิตต์

นายธเนศ วิริยะจิตต์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์ติดต่อ 0 2 142 7560

นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 6815

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 7004

นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์

นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เบอร์ติดต่อ 0 2 142 7578

นางสาวบังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์

นางสาวบังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ 0 2 142 1357

นางสาวสายชล แซ่ลี้

นางสาวสายชล แซ่ลี้

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์ติดต่อ 0 2 141 6822