นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 
ผอ.นายธีรวุฒิ ธงภักดี

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม

เบอร์ติดต่อ 02-1417029

pic

นางปฏิมา อาภาศิลป์

ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ

เบอร์ติดต่อ 02-1416873

ผอ สลธ นางยุพิน ธรรมศิริ

นางยุพิน ธรรมศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

เบอร์ติดต่อ 02-1422500

นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์

นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เบอร์ติดต่อ 02-1421217

 

นายธเนศ วิริยะจิตต์

นายธเนศ วิริยะจิตต์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์ติดต่อ 02-1427560

นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล

ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

เบอร์ติดต่อ 02-1416815

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ

นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

เบอร์ติดต่อ 02-1417004

นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์

นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เบอร์ติดต่อ 02-1427578

นางสาวบังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์

นางสาวบังอร วิจิตรกุลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ 02-1421357

นางสาวสายชล แซ่ลี้

นางสาวสายชล แซ่ลี้

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์ติดต่อ 02-1423319