120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
Office of the National Digital Economy and Society Commission
120 Moo 3, 6-9 floor The Government Complex
Commemorating His Majesty, Chaeng Watthana Road,
Thung Song Hong,Khet Laksi Bangkok 10210