คลังภาพกิจกรรมการอบรม

จัดการฝึกอบรม เรื่องการจัดทำบัญชีข้อมูลของ สดช.ในวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Conference เพื่อให้คณะ
บริกรข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สดช.ได้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักถึงความสำคัญ ของชุดข้อมูลและคุณภาพของทรัพยากรข้อมูลภายใต้ภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สดช.และมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพต่อไป

 
จัดการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำบัญชีข้อมูลของ สดช.
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

 


  
บรรยากาศการจัดฝึกอบรมภายในห้องประชุม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
 


จัดการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำบัญชีข้อมูลของ สดช.
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

บรรยากาศการจัดฝึกอบรมภายในห้องประชุม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

 

คุยกับน้องออนดี้