การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและ
การจัดทำธรรมาภิบาลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การจัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Conference เพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช. ผลักดันและดำเนินการติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งผลต่อคุณภาพความมั่นคงปลอดภัยบูรณาการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อนำมาใช้สนับสนุน พันธกิจ ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ


                                                                 
       
                                              


                                                

           

                                                

                                                                       
                                               
                                               
                             
                                                            

                                         
                                               

                                                            
                                             
                                               

                                                           
                                            
                                               

                                                          
                                       
                                               

                                                              
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบค้นหาและแนวทางธรรมมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564


                                          
                                                       

    
                                              

                                                                              
                                               
                                                 
                                                  

                                               
                                                    
                                                                                
                                               

                                                                                   
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบค้นหาและแนวทางธรรมมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564
             

                                                 
                                              

                                                   
                                     
                                              

                                                                                  
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบค้นหาและแนวทางธรรมมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รุ่นที่ 3 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564


    
                                               
                                                                   
                                                                             


                                              
                                               

                                                                            

คุยกับน้องออนดี้