กิจกรรมสัมมนาและประชาสัมพันธ์

สัมมนาและประชาสัมพันธ์การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงองค์กรสู่แพลตฟอร์มข้อมูลเปิดภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ(สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) วันที่ 11 สิงหาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom)
 
 
กล่าวเปิดงานสัมมนาและประชาสัมพันธ์ โดย เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

 
กล่าวเปิดงานสัมมนาและประชาสัมพันธ์ โดย เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช. ระยะที่ 1 และ
แผนการดําเนินงานการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลของ สดช. ระยะที่ 2
 


บรรยายเรื่อง การจัดทําข้อมูลสําคัญและการขับเคลื่อนองค์กรสู่แพลตฟอร์มข้อมูล
เปิดภาครัฐ โดยวิทยากรจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 บรรยายเรื่อง การจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ โดยวิทยากรจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ
 


ช่วงเสวนาแนวทางการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government DATA Catalog)
 


การบรรยายในหัวข้อ การบูรณาการข้อมูลของ สดช. กับการนําไปใช้ประโยชน์ (จบการสัมมนา)