กิจกรรมการจัดฝึกอบรม

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีข้อมูลของ สดช.
ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565  (รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom)

กิจกรรมการจัดฝึกอบรมวันที่ 1การจัดทำคำอธิบายข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับระบบบัญชีข้อมูลการจัดทำบัญชีข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ


การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำบัญชีข้อมูลของ สดช.”
ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565  (รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom)

กิจกรรมการจัดฝึกอบรมวันที่ 2การเตรียมทรัพยากรข้อมูลในรูปแบบ Machine Readbleการเตรียมทรัพยากรข้อมูลในรูปแบบ Machine Readble