กองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

      ► มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
 
(๑) กำหนดมาตรฐาน แผนงาน และการให้บริการ โดยดำเนินการส่งเสริม พัฒนาจัดทำ และติดตามการให้บริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจัดทำและบังคับ ใช้มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลเพื่อสนับสนุน การจัดทำนโยบายแผนงาน และงบประมาณด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลในภาพรวม
(๒) กำหนดแนวทางในการใช้โครงข่ายพื้นฐานเพื่อสนับสุนเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล
(๓) ติดต่อ ประสาน ให้ความร่วมมือ และจัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของภาครัฐ
(๔) ประสานงานและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดำเนินการบริหารโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลทั้งที่เป็น ศูนย์กลางหรือที่ใช้ร่ว มกัน รวมทั้งบริการ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลในการพัฒนาด้านเทคนิคและการนำไปประยุกต์ใช้
(๕) บริหารทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดทำวิธีปฏิบัติที่ดีในการใช้ข้อมูลระหว่าง หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการรวบรวมและสร้างความเป็น เอกภาพและความแม่นยำของ ข้อมูลที่สำคัญ ให้แก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๖) พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางเทคโนโลยีดิจดิทัล ซึ่งครอบคลุมกิจการโทรคมนาคมและ กิจการกระจายเสียง โครง ข่ายการติดต่อสื่อสาร ในทุกรูปแบบทั้งภาคพื้นดิน พื้นน้ำ อากาศ และการใช้คลื่อนความถี่ให้ก่อประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๘) เสนอแนะแนวทางการบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและการใช้งาน โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย