กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


   ► มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมายที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนด
(๒) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล และการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๓) ประสานและปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๔) สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์และแนวโน้ม การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการ แผนงานรวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๖) วิเคราะห์ และบริหารงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
(๗) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณของสํานักงานที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนแม่บทของกระทรวง
(๘) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
(๑๐) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําหรือฝึกอบรม การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
(๑๑) ประสานงานและดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย